arrow_drop_up arrow_drop_down
Disclaimer - Vrijwaring

DISCLAIMER

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de organisatie ‘Ik hou van Lingewaard’ niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. ‘Ik hou van Lingewaard’ aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.


Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Ik hou van Lingewaard. Ik hou van Lingewaard kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Ik hou van Lingewaard kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.


Ik hou van Lingewaard garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.


De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Ik hou van Lingewaard behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.


LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Ik hou van Lingewaard is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.


GEBRUIKTE AFBEELDINGEN

‘Ik hou van Lingewaard’ respecteert ieders auteursrechten en maakt gebruik van eigen werk, rechtenvrije foto’s of materiaal van fotografen met wie we daar afspraken over hebben. Het kan echter zo zijn dat we hier vergissingen mee maken. Mochten er zich op deze site foto’s bevinden in strijd met het auteursrecht, laat het ons dan weten. Wij zullen de foto dan zo gauw mogelijk verwijderen.

KOEKJE ERBIJ?