arrow_drop_up arrow_drop_down
Privacy Statement | Ik hou van Lingewaard


Ik hou van Lingewaard gaat zorgvuldig om met de gegevens van de gebruikers van haar interactieve diensten. Daarbij houdt Ik hou van Lingewaard zich aan de eisen zoals gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het Privacy Statement geldt voor de website, www.houvanlingewaard.nl en de bijbehorende Ik hou van Lingewaard App(licatie). Het Privacy Statement vloeit voort uit het Privacy Reglement dat Ik hou van Lingewaard hanteert.


Ik hou van Lingewaard vindt het belangrijk dat de dienstverlening die zij levert betrouwbaar is. Om de continuïteit te waarborgen en om te zorgen dat gebruikers op de hoogte worden gehouden van de diensten van het  internetbedrijf verwerken wij (soms tijdelijk) gegevens van gebruikers. Deze gegevens worden normaliter niet verstrekt aan derden. Een voorbeeld van gegevens die Ik hou van Lingewaard verzameld zijn bezoekersaantallen op de website. Op deze manier kan Ik hou van Lingewaard haar dienstverlening continu verbeteren. Om dit te realiseren maakt Ik hou van Lingewaard gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Ze bevatten geen persoonsgegevens en zijn enkel bedoeld om het gebruik van de site eenvoudiger te maken.


Heeft u bezwaren tegen het feit dat Ik hou van Lingewaard gegevens van u verwerkt? Dan kunt u gebruik maken van uw wettelijke rechten, zoals het recht op bezwaar. Meer informatie over uw rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens en in ons privacy reglement.


Verwerken van persoonsgegevens


Ik hou van Lingewaard verzamelt en gebruikt alleen persoonsgegevens indien dit wettelijk is toegestaan en de gegevens op een passende technische en organisatorische wijze (kunnen) worden beveiligd. De gegevens zullen worden verwerkt enkel voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Ik hou van Lingewaard deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n). Uitzondering hierop is een van onderstaande situaties:


 • Noodzakelijk voor onze dienstverlening. Het delen van uw persoonsgegevens is soms nodig voor de dienstverlening , bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken voor Ik hou van Lingewaard  uitvoert. Met deze partijen sluiten wij strenge overeenkomsten, om zo de veiligheid van de gegevens te kunnen waarborgen.
 • Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak. Het delen van uw persoonsgegevens is soms (wettelijk) verplicht gesteld. Een voorbeeld hiervan is de informatiedeling bij het opsporen van strafbare feiten.
 • Toestemming. In sommige gevallen vragen wij u als gebruiker van de diensten van Ik hou van Lingewaard uitdrukkelijk toestemming voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.


Welke persoonsgegevens gebruikt Ik hou van Lingewaard


Persoonsgegevens zijn alle gegevens die (in)direct herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook foto’s zijn persoonsgegevens. Bij Ik hou van Lingewaard hanteren wij zes categorieën van persoonsgegevens, afhankelijk van de dienst die u bij ons gebruikt. De zes categorieën zijn als volgt:


 • Contactgegevens (zoals naam, telefoonnummer, huisadres, e-mailadres, etc.);
 • Inbelgegevens (zoals het telefoonnummer,hoe vaak en wanneer u gebeld heeft);
 • Ontvangen media (zoals foto’s, filmpjes en berichten);
 • Deelnamegegevens (zoals deelname aan prijsvragen, donaties, veilingen, etc.);
 • Klikgedrag en cookies (voor herkenning van de browser);
 • Apparaat gegevens (zoals IP-adres, toesteltype, browser, etc.).


Persoonsgegevens via Sociale Media


Ik hou van Lingewaard heeft een aantal sociale media-accounts: Facebook, Twitter, Google+, Instagram en Youtube. Dit doen wij als Ik hou van Lingewaard, omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen kan participeren in de nieuwsvoorziening. Bij de berichten die wij posten, kunt u reacties of ‘likes’ plaatsen. Ik hou van Lingewaard gebruikt deze gegevens (hoeveelheid reacties of likes) om het bereik van Ik hou van Lingewaard te analyseren en het aanbod beter te laten aansluiten bij de vraag. Op deze manier verbeteren wij continu onze dienstverlening.


Analytics


Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren. 


Klikgedrag en cookies


Naast de door u verstrekte gegevens, worden er ook gegevens verzamelt over het bezoek aan onze website. 

Ik hou van Lingewaard wil u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Beveiliging


We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Uw rechten


Onder de AVG zijn uw rechten als betrokkene aanzienlijk toegenomen. Wij staan achter deze verandering, omdat wij als Ik hou van Lingewaard graag zo transparant mogelijk willen werken. Wilt u gebruik maken van uw rechten dan helpen wij u hierbij. Het verzoek kunt u mailen naar het e-mailadres: info@houvanlingewaard.nl. Wij pogen u binnen twee weken antwoord te geven op uw verzoek. Na een maand zal uw verzoek daadwerkelijk zijn verwerkt in de systemen van Ik hou van Lingewaard en zullen eventuele wijzigingen in de gegevens zijn doorgevoerd. Wettelijk gezien kunt u gebruik maken van de volgende rechten:


 • Recht op inzage (Artikel 15 AVG). U heeft het recht inzage te vragen in de gegevens die Ik hou van Lingewaard van u verwerkt. In een dergelijk verzoek kunnen wij u vertellen waarom wij bepaalde gegevens gebruiken, welke soorten gegevens wij verwerken, of wij de persoonsgegevens doorgeven aan derden en wat de bewaar- en/of archiveringstermijn van de gegevens is. Ook vermelden wij bij een dergelijk verzoek waar wij de gegevens vandaan hebben en (indien nodig) waarom het besluitproces geautomatiseerd is. Daarnaast kunt u, mocht u daar behoefte aan hebben, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie en aanvulling (Artikel 16 AVG). U heeft het recht om persoonsgegevens aan te vullen of te laten wijzigen. Ik hou van Lingewaard poogt altijd te zorgen voor correcte en volledige persoonsgegevens. Mocht Ik hou van Lingewaard de onjuiste of onvolledige gegevens hebben gedeeld met een derde partij, zal Ik hou van Lingewaard dit aan hen doorgeven.
 • Recht op vergetelheid (Artikel 17 AVG). U heeft het recht Ik hou van Lingewaard te verzoeken om uw gegevens te wissen. Echter geldt dit recht niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht van toepassing:
(A) Ik hou van Lingewaard heeft uw gegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
(B) U wil uw uitdrukkelijke toestemming intrekken, die u op een eerder tijdstip aan Ik hou van Lingewaard heeft verleend.
(C) U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ik hou van Lingewaard. Er geldt op basis van Artikel 21 AVG een absoluut recht van bezwaar op direct marketing. Daarnaast is er een relatief recht van bezwaar wat inhoudt dat uw belangen zwaarder wegen dan die van de organisatie.
(D) De verwerking van persoonsgegevens vindt onrechtmatig plaats, bijvoorbeeld omdat Ik hou van Lingewaard geen wettelijke grondslag heeft voor de verwerking.
(E) De wettelijk bepaalde bewaartermijn is verlopen. Na deze ‘bepaalde’ tijd is Ik hou van Lingewaard verplicht uw gegevens te wissen.
(F) U bent jonger dan 16 jaar oud en de persoonsgegevens zijn direct bij u verzameld, bijvoorbeeld via de website of app van Ik hou van Lingewaard
 • Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18 AVG). U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. Echter geldt dit recht niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht van toepassing:
(A) De gegevens zijn mogelijk onjuist.
(B) De verwerking van persoonsgegevens vindt onrechtmatig plaats, bijvoorbeeld omdat Ik hou van Lingewaard geen wettelijke grondslag heeft voor de verwerking.
(C) Ik hou van Lingewaard heeft uw gegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
(D) U maakt bezwaar.
Mocht Ik hou van Lingewaard de onjuiste of onvolledige gegevens hebben gedeeld met een derde partij, zal Ik hou van Lingewaard dit aan hen doorgeven.
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. U heeft het recht om Ik hou van Lingewaard te verzoeken een ‘menselijke blik’ te werpen op een geautomatiseerd proces. U heeft het recht om tegen een geautomatiseerd besluit in bezwaar te gaan
 • Recht op overdraagbaarheid (Artikel 20 AVG). U heeft het recht om de gegevens die wij van u bezitten te ontvangen, om deze vervolgens te delen met een vergelijkbare dienstverlener. Ook kunt u aan Ik hou van Lingewaard vragen om de gegevens direct te delen met de andere organisatie.
 • Recht van bezwaar (Artikel 21 AVG). U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ik hou van Lingewaard. U kunt van dit recht gebruik maken indien Ik hou van Lingewaard dit doet op basis van een taak van algemeen belang of op grond van een gerechtvaardigd belang. Wanneer u gebruik maakt van uw recht van bezwaar stopt de gegevensverwerking per direct. Ik hou van Lingewaard stelt in dit geval ten tijde van het onderzoek een procedure van Beperking van de Verwerking.


Heeft u geen e-mailaccount of bent u niet in staat ons te mailen? U kunt altijd gebruik maken van de voorbeeldbrieven zoals voorgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze brieven zijn te vinden via onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven


Ik hou van Lingewaard behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Bekijk daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van het privacy beleid. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van bovenstaand Privacy Statement kunt u deze mailen naar: info@houvanLingewaard.nl.Ik hou van Lingewaard

Laatst geüpdatet: juni 2018.

KOEKJE ERBIJ?